Endelave og havet omkring

Endelave er en dansk små-ø i Kattegat på 13 km2 beliggende midt mellem Samsø, Fyn og Østjylland ca. 1 times sejlads fra Snaptun ved Horsens Fjords munding. 

Øen har ca. 120 fastboende og en del flere sommerhusgæster. Øen er et levende og åbent helårssamfund med en aktiv lokalbefolkning. Se øens Helhedsplan 2020 og øens Strategisk-Fysiske Udviklingsplan 2023.

Endelave og de omgivende farvande er naturmæssigt meget værdifulde. Området er udpeget i Ramsar Konventionen som internationalt betydende vådområde for vandfugle. Området er også udpeget i EU-direktiver som både Fuglebeskyttelsesområde og Habitatområde. Samlet kaldes de 3 beskyttelser for Natura 2000.

Endvidere har visse dyr og planter en særlig EU beskyttelse (bilag IV arter) og visse naturtyper en særlig dansk beskyttelse (§3 natur). 

Endelig er vadehavsområdet nord for øen udpeget som vildtreservat 

Området betegnes ”Natura 2000 område 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave ”. Se afgrænsningen på modstående kort.

Beskyttede naturtyper i havet

Kort: Naturstyrelsens basisanalyse 2022-27 MiljøGis , Plandata

Beskyttede naturtyper på øen

Kort: Naturstyrelsens basisanalyse 2022-27 MiljøGisPlandata

Havtilstand i Natura 2000 område 56

Her kan man se havtilstanden af Natura 2000 området. Den ligger i næstlaveste tilstandsklasse = "ringe tilstand". Dette skyldes især store kvælstofbidrag fra havbrug og oplandets landbrug.

Kvælstofudledning fra havbrug og kvælstofudvaskning fra landbrug overgøder havets mikroalger, der vokser eksplosivt i sommerhalvåret  og skygger de bundlevende planter som ålegræs væk.

Når algerne dør, forårsager deres nedbrydning årligt tilbagevendende iltsvind og bundvendinger i de indre danske farvande i sensommeren og efteråret - inkl. As Vig. Det dræber alt liv og det tager mange år at retablere området igen. 

Havtilstanden (MiljøGis) er i næst-dårligste kategori = "ringe tilstand". Vandløbs-tilstand se her MiljøGis

 

Angreb på beskyttelsen

Der foregår desværre løbende angreb og forringelser fra lovgivere, kommuner, styrelser og virksomheder.

Det er især de meget forurenende havbrug, der forsøges etableret eller udvidet indenfor Natura 2000 området eller tæt på. Desuden har mindst ét havbrugsfirma haft en betydelig ulovlig overproduktion. Men også landbruget bidraget med betydelige mængder kvælstof til havet.

Foreningen etableredes i 2014 som en reaktion på Hjarnø Havbrug A/S' ansøgning om et havbrug syd for øen. En godkendelse ville betyde, at havbrugets massive udledning af urenset spildevand ville føres med strømmen mod øen og skade natur, vand og kystturisme. Vi påklagede havbrugsgodkendelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som enstemmigt ophævede den, da den stred mod både Natura 2000 beskyttelsen og vandrammedirektivet.

Klagenævnets afgørelse var principiel og kendes nu som "Endelave-afgørelsen". Det er vi stolte af.

Vi ønsker havbrug op på land, hvor udledning kan styres - ligesom andre virksomheder i landet.

Vores arbejde

Under navnet Endelave Hav- og Dambrug - Nej Tak kæmper vi mod havbrug lokalt, men også mod landets 19 havbrug nationalt. Vi kæmper ligeledes imod landbrugets og andre kilders kvælstofforurening og ødelæggelse af havet.  

Under navnet Endelave Natur & Miljø arbejder vi for natur og miljø lokalt, herunder at øge omverdenens viden om og interesse for øens og havets naturkvaliteter.

Arbejdet omfatter klagesager, høringssvar, politianmeldelser, notater og kommentarer til lovforslag og bekendtgørelser, avisartikler, ansøgninger om støttemidler, projekter, rådgivning og samarbejde med andre foreninger og organisationer.

Vi har haft stor succes med havbrugsarbejdet. Lokalt har vi medvirket til, at nye havbrug ikke blev etableret, at eksisterende havbrug ikke blev udvidet og at ulovligt producerende havbrug blev anmeldt. Landspolitisk har vi medvirket til, at havbrug er på dagsorden, med forbud mod flere og større havbrug, kulegravning af hele branchen, flytning af godkendelser og tilsyn til Miljøstyrelsen samt habitatkonsekvensvurderinger af alle havbrug. Derved er hav, kyster, natur og badegæster sparet for meget forurening.