Modstand mod regeringens planer om større udledninger

Læserbrev bragt i Jyllands-Posten torsdag d. 2. marts 2017

Intet råderum til havbrug i Kattegat

Et politiske flertal i Folketinget netop nu er ved at ændre lovgivningen, så der kan komme flere store havbrug i Kattegat. Det bryder med 31 års målbevidst indsats for at mindske de danske udledninger af kvælstof og fosfor.

Vores miljøminister Esben Lunde Larsen skriver i den forbindelse, at ”Det er nøje blevet undersøgt, om der er plads til flere havbrug i dansk farvand, uden at det går ud over miljøet. Og der er fundet råderum til udledning af mere kvælstof og fosfor i de åbne områder af Kattegat.” Det er lodret forkert, men det er vel dette alternative faktum, der har skabt baggrund for det politiske forlig om mere havbrug i Kattegat.

Forliget vil skabe adgang til udledning af 800 tons kvælstof og 100 tons fosfor fra nye havbrug til Kattegat. Danmark tilsluttede sig ellers i 2013 Helcom-aftalen, hvorefter Danmark ikke samlet set har adgang til øget udledning af fosfor til de indre danske farvande.

Hvis vi alligevel øger udledningerne af fosfor, vil det virke demoraliserende på de øvrige Østersølande, som står overfor væsentlig større udfordringer end Danmark med at reducere deres udledninger til Østersøen. Og de andre landes udledninger vil med tiden ende i de danske farvande, så fælles indsats er vejen frem til renere vand omkring Danmark.

Og Danmark er overfor EU forpligtet til at reducere udledningerne af kvælstof med 30 % fra 61.000 tons pr år nu til 42.000 tons i 2027, hvis vi skal leve op til EU’s målsætning om god økologisk tilstand i vore indre farvande. På nuværende tidspunkt er den økologiske tilstand i hele det sydlige Kattegat dårlig, mens den økologiske tilstand i det nordlige Kattegat gradvist forbedres til ringe og moderat.

Først langt oppe i Skagerrak når den op på EU’s målsætning: god økologisk tilstand. Det er gådefuldt, hvordan Esben Lunde Larsen alligevel har fundet råderum til udledning af mere kvælstof og fosfor i Kattegat.

For at kaste røgslør hen over indsatsen for flere havbrug i Kattegat, beskriver lovforslaget den opsamling af kvælstof og fosfor, som kan ske i muslingebrug, men uden krav om fuld opsamling, og uden dokumentation for, at det virker i praksis i åbent hav.

Det eneste større reelle forsøg havde base i Snaptun, og der blev ikke opsamlet nævneværdige mængder trods 3 års indsats og et budget på 15 mill. kr.

Anders Grosen

EndelaveGruppen

Brummersvej 12, Vejle

——————————————————————–

Endelave Hav- og Dambrug – Nej Tak har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over, at Hedensted Kommune har givet det storforurenende havbrugsfirma Hjarnø Havbrug A/S en tidsubegrænset miljøtilladelse til at fortsætte udledningen af kvælstof og fosfor samt fiskelort og foder- og medicinrester fra Hundshage Havbrug. Tilladelsen er givet uden at Hedensted Kommune har pålagt Hjarnø Havbrug at gennemføre en tilbudsgående VVM-undersøgelse af miljøet.

EHDNT har i klagen bl.a. dokumenteret, at tidligere tilladelser til Hundshage Havbrug er blevet overtrådt. Ud fra luftfoto har vi påvist, at havbruget ikke alene har placeret opdrætsbure tættere på Natura 2000-området end tilladt. Der har også været udlagt flere og større bure end tilladt. Den røde firkant på kortet viser havbrugets tilladte placering. Billedet viser tydeligt flere netbure end de indberettede 18 og at de har ligget for tæt på det sårbare Natura 2000-område (det skraverede område). Hedensted Kommune er åbenbart ligeglade med havbrugsjernes ulovligheder.

luftfoto
Læs mere om vor klage

Læs hele vor indsigelse mod havbrug ved Hundshage

Vi har vanskeligt ved at undgå fornemmelsen af en bevidst strategi om sløring af de faktuelle produktionsvilkår. Læs mere i vores supplerende klage
Klagen som pdf fil

Andre organisationer er også foruroliget over forureningen fra havbruget:
Danmarks Sportsfiskerforbunds klage
Friluftsraadets klage
Danmarks Naturfredningsforenings klage
Også 12 grundejereforeninger i As Vig, der repræsenterer omkring 1.400 grundejere, har klaget over Hedensted Kommunes tilladelse. I klagen påvises det, at der fra Hundshage Havbrug lukkes forurening ud svarende til urenset spildevand fra 5.000 mennesker. Grundejerforeningsklage
Desuden har nabokommunen, Horsens, også indsendt en klage:
Klage over Hundshage Havbrug

Vi forhindrede havbruget fra Endelave i at genopstå!

Firmaet bag det stoppede havbrug ved Endelave forsøgte at få havbruget til at genopstå. Det blev blot kaldt et “forsøg” og flyttet over mod Samsø – ved Blosaksen.
Vi vil selvfølgelig fortsat stoppe forureningen af vores farvande, og sendte derfor klage. Firmaet undlod i deres svar til Miljøstyrelsen at svare på vores indvendinger, hvorfor vi indsendte endnu et høringssvar.
Som du kan læse nedenfor i nyheden fra Facebook, har firmaet trukket deres ansøgning tilbage – for i år. Vi vil selvfølgelig fortsat forhindre det i at genopstå – også i 2016.
Her findes vores kommentarer til Miljøstyrelsen.

Vi fik stoppet havbruget ved Endelave
Alt tyder på, at Endelaves natur og ikke mindst badevandet ud for øens sydkyst vandt, da et enigt Natur- og Miljøklagenævn forkastede Miljøstyrelsens tilladelse til et storforurenende havbrug i havet ud for Endelave.
NMKN’s afgørelse var sendt i høring hos Hjarnø Havbrug A/S og hos klagerne, Endelave Hav- og Dambrug – Nej Tak, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Horsens Kommune. Men nævnet meddelte lige før jul, at afgørelse er stadfæstet.
De 12 medlemmer af det helt enige nævn – politikere, fagfolk og jurister, heraf 2 dommere fra Højesteret – fandt nemlig, at Miljøstyrelsens tilladelser ”ser ud til at lide af væsentlige mangler”.
Du kan læse hele pressemeddelelse om afgørelse om Endelave Havbrug.
Og du kan læse hele nævnets afgørelse her
……………………………………………………..
Nyheder fra “Kaninen Katrine” på Facebook:

BREAKING NEWS: HJARNØ HAVBRUG OPGIVER BOLSAKSEN-HAVBRUG: Havet syd for Samsø slipper for at blive forurenet af et…

Posted by Kaninen Katrine fra Endelave on 8. maj 2015

BLÆSER PÅ KLAGEFRIST – UDSENDER MILJØUDKAST: Miljøstyrelsen meddelte 1. april, at der ikke er VVM-pligt på det såkaldte…

Posted by Kaninen Katrine fra Endelave on 10. april 2015

POLITIKERE GODKENDER HAVBRUGSSVINERI: Selvom det materiale, der ligger til grund for miljøgodkendelserne af de fem…

Posted by Kaninen Katrine fra Endelave on 9. april 2015

FÅR LOV TIL AT SVINE LØS: Da det nu lukkede Endelave Havbrug i maj sidste år af Miljøstyrelsen fik en miljøgodkendelse,…

Posted by Kaninen Katrine fra Endelave on 9. april 2015

ET HAVBRUG SVINER SOM 10.000 MENNESKER: Det hjalp ikke, at den adm. direktør for Hjarnø Havbrug A/S, Malene Mølgaard, mø…

Posted by Kaninen Katrine fra Endelave on 9. april 2015

VELBESØGT HAVBRUGSMØDE: Omkring 35 mødte op, da Endelave Hav- og Dambrug – Nej Tak holdt årsmøde i Endelave Fiske- og Rø…

Posted by Kaninen Katrine fra Endelave on 4. april 2015

Få selv nyheder fra “Kaninen Katrine fra Endelave” Facebook hjemmeside

sundt Er fisk sundt? Den franske debatskabende film kan stadig ses – 54 minutter – ikke for sarte sjæle.
Danmarks Sportsfiskerforbund er yderst tilfreds med afgørelsen. Miljøkonsulent Lars Brinch uddyber forbundets holdninger i denne video. lystfiskerne
TVS Miljøet vinder og skatteborgerne slipper for at blive til grin. Vi har brugt 30 millioner kroner på et nyt rensningsanlæg på Endelave, som ville være spildt, siger Ole Pilgaard Andersen (DF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Horsens Kommune til TV SYD.

coaster

Hvis det står det familierne bag Hjarnø Havbrug A/S og Snaptun Fisk Export A/S bliver Endelave på det nærmeste omringet af storforurenende havbrug. Familierne har som bekendt i årsvis fra fem havbrug forurenet havet inde i As Vig og ved Hjarnø. Disse havbrug skal i år miljøgodkendes. En sag, som Hedensted Kommunen  arbejder med. Og som vi følger.

Men Hjarnø Havbrug fik jo også i maj af Miljøstyrelsen lov til at indlede etableringen af Danmarks hidtil største og mest forurenende havbrug i havet syd for Endelave. Et havbrug, der ifølge Hjarnø Havbrug og rådgivningsfirmaet orbicon vil lukke 88 tons kvælstof og 9,6 tons fosfor ud i havet.

Nu har “Endelave Hav- og Dambrug – Nej tak” fået fat i materiale, der viser, at der er manipuleret med tallene. Udledningen er ikke 88 tons, men 99 tons kvælstof. Og det drejer sig ikke om 9,6 tons fosfor, men 12,6 tons fosfor. Oplysningerne er sendt til Natur- og Miljøklagenævnet, der er gået i gang med at behandle indsigelserne over for Miljøstyrelsens politisk motiverede tilladelse. NMKN forventer at have truffet en afgørelse sidst på året.

Men både Hjarnø Havbrug og Snaptun Fisk Export er på vej med flere og endnu mere forurenende projekter. Hjarnø havbrug har ansøgt om tilladelse til fra marts næste år at etablere to anlæg ud for Samsø, der begge vil udlede 100 tons kvælstof og 10,9 tons fosfor – hvis tallene ellers passer!

Og Snaptun Fisk Export har indsendt tre ansøgninger. De vil også have lov at anlægge et havbrug ved Samsø samt to i Kerteminde Bugt. De tre brug vil ialt udlede 300 tons kvælstof og  32,7 tons fosfor.

Fra de fem brug vil der også blive udledt enorme mængder fiskelort og foderrester plus potentielt resistensskabende medicinrester. Men den side af sagen går de to firmaer let hen over i deres ansøgninger.

Vi opdagede manipulation

“Endelave Hav- og dambrug – Nej tak” er kommet i besiddels af et responsnatotat, som sidste år blev udarbejdet af Dansk Akvakultur og rådgivningsfirmaet Orbicon. Ud fra notatet, som Miljøstyrelsen undlod at lade indgå i det offentligt tilgængelige materiale over havbruget ud for Endelave, kan vi se, at der er manipuleret med tallen over udledning af kvælstof og fosfor. Det har vi ladet gå videre til natur- og Miljøklagenævnet. Du kan se vores skrivelse ved at trykke her

Allerede nu kan vi se, at Hjarnø Havbrug ikke overholder de regler, som tilladelsen ved Endelave indeholdt – burene er meget mere synlige, da de ikke er 70 cm høje, men 2 meter.

Samtidig kan vi se, at placeringen af havbruget ligger i et flittigt benyttet farvand. Skibe må nu sejle udenom – og ofte tættere på naturområdet ud for Endelave.

Dette og meget mere er kommet med i den klage, som vi har sendt til Natur- og Miljøklagenævnet over at Miljøstyrelsen d. 8. maj 2014 meddelte Hjarnø Havbrug A/S miljøgodkendelse og VVM-tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og havbeskyttelsesloven.

Læs mere om vores oprindelige klage.
Klage fra Horsens Kommune Læs her.
Klage fra Danmarks Naturfredningsforening Læs her.
Klage fra Danmarks Sportsfiskerforbund Læs her.
Klage fra Friluftsrådet Læs her.

Miljøstyrelsen gav 8/5 2014 tilladelse til havbrug:
Miljøgodkendelse
VVM tilladelse
Høringsnotat med bilag
Afgørelsen kan blive anket til Natur- og Miljøklagenævnet indtil d. 5. juni.

————————————————————————————————————————

Følg med i de mange debatindlæg med svar og gensvar:

“Mere fup end fakta om havbrug”, Jyllands-Posten, af Lars Brinch Thygesen 23/8

“Flydende svinefarme”, Jyllands-Posten, af Gunnar Jacobsen 18/8
——
“Modarbejdes af havbrug”, Jyllands-Posten, af Anders Grosen 4/8
——

“Svømmende burhøns”, Jyllands-Posten, af biolog Jørgen Rabøl 16/7

“Fordomme og fiskeopdræt” – Niels Kold Olesen kommenterer 23/7

“Fortielser og fiskeopdræt” – svar fra Jørgen Rabøl 29/7
——-

“Til gavn for samfundet?”, Jyllands-Posten, af Søren Knudsen, Hjarnø 17/7

“Omstridt godkendelse”, Jyllands-Posten, af Hanne Mikkelsen, Snaptun 24/7

trussel “Havbrug er en trussel mod miljøet” – kronik Anders Grosen 2/7

“Bæredygtig vækst med havbrug”, mener direktør i Dansk Akvakultur Brian Thomsen 12/6
Læs Leif Richters debatindlæg i JyllandsPosten: “Akvalandmænd kører på frihjul” 11/6“Misundelsesskat?” af Michael Rasmusssen, Endelave“Forurening på frihjul” – svar fra Leif Richter 17/6“Misforstået kritik af bæredygtigt havbrug” direktør Brian Thomsen, Dansk Akvakultur, brancheorganisation for fiskeopdrætsbranchen 18/6 “Landmænd ofre for havbrug” – replik fra Leif Richter 20/6“Landbrug til søs belaster naturen” – kommentar fra Søren Knudsen, Hjarnø 20/6“Fup og fakta om havbrug”, direktør Brian Thomsen, Dansk Akvakultur 4/7“Fakta om havbrug” – gensvar Leif Richter 10/7 Jyllandsposten_Leif
Jyllandsposten Læs Anders Grosens debatindlæg 18/5Miljøminister Kirsten Brosbøl svarer “Ja tak til fiskeopdræt” 25/5“I konflikt med EU-ret” – svarer Anders Grosen 1/6“Der er taget hensyn til natur og miljø”, mener Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen og Juliane Albjerg, Miljøstyrelsen 12/6
Læs Anders Grosens kronik  Politikens_kronik


37 til mødet på Endelave Kro  d. 21. april om ”Beskyttelse og skånsom benyttelse af Endelaves Marine områder”

forsamling_lille

Læs oplæg fra mødet

Nyt på hjemmesiden:

Bæredygtig laks fra Norge
Første 4 kg laks fra lukket anlæg i hav – ingen lakselus, ingen undslupne fisk, ingen forurening Læs mere.
laks
Langsand_Laks Høst fra verdens første laksedambrug på landLangsand Laks i Hvide Sande har høstet sine første laks. Se filmen om de første laks fra et landbaseret anlæg – som ikke forurener til TV Midtvest
Horsens kommune frygter forurening i havet
TV Syds topnyhed i nyhedsudsendelsen 29. maj var et indslag om havbruget ved Endelave. Formanden for teknik- og miljøudvalget i Horsens Kommune, Ole Pilgaard Andersen (DF), m.fl. deltog. Læs mere.
TSnyheder
Bornholm Arbejdspladser og eksportindtægter vil vi gerne have – men skal vi tillade en kraftig forurening? Med udgangspunkt i projekt ved Bornholm viser en TV-udsendelse problematikken.Læs mere
Burfisk til alle – Akvakultur-branchen har lavet en svømmende gris”. Det siger bladet Global Økologi om branchen, som snigende er ved at overtage Danmarks kyst- og havområder. Læs temanummeret. Global_Oekologi
overfiskning Denne lille video fortæller fortæller, hvorfor overfiskning skal stoppes. Den opfordrer samtidig til en reform af EU’s fiskeripolitik. Se videoen.
Bogen er en spændende populærvidenskabelig rejse i vandet – den vigtigste kilde til liv, sådan som vi kender det.Forfatteren er nordmand og skriver selvfølgelig om hvorledes havressourcerne trues af rovdrift, privatisering og dårlig forvaltning.Læs mere om bogen. fiskehistorier
norsk_Rosa_gull Rosa gull – dokumentar om bagsiden ved norske laks
læs mere om filmen
Nye problemer med havbrug – forsøgshavbrug rev sig løs  havbrug_Bornholm_lille
 norsk_risikovurdering Mange problemer ved norsk fiskeopdræt – læs den aktuelle risikovurdering
Fælles erstatningsansvar for udslupne fisk – i Norge fængsel
genanvendelse Norges Miljøvernforbund er miljøets kritiske fortaler. Forbundets rapport fra 2010 er stadig aktuel – kun lukkede opdrætanlæg skader ikke miljøet
Lille Hav Hvad Nu?
Fremragende debatfilm om havets tilstand. Forurening, gifte, overfiskeri, klimaforandringer, ildsvind og meget mere har ødelagt havet.
Hvad kan der mon gøres? Se selv filmen
Lille_Hav_Hvad_Nu

25 % mere forurening af havet, er konsekvensen af Fødevareministeriet og Miljøministeriets udkast til strategi for akvakultursektoren. Rent vand omkring Endelave trues af ministeriernes forslag.

Derfor følger vi op og bringer nogle af de kritiske høringssvar.

svaner

Næsten 100 Ha havterritorie ønsker Hjarnø Havbrug A/S at beslaglægge 3 km syd for Endelave.
Det hele vil foregå tæt på et naturområde, som EU har besluttet, at Danmark skal passe på.
En lang række organisationer har indsendt indsigelse mod det påtænkte havbrug.

Læs mere om plan og indsigelser
Denne hjemmeside skal levere viden for at forsvare og beskytte naturen mod nye former for forurening.

EsotericSapienceHvor meget vil havbruget sprede medicinrester, sygdomme og parasitter? sejlbådHvad vil et 1 km langt uafmærket anlæg betyde for sikkerheden på havet?
bilag3aHavbruget vil forurene mere end hele Horsens kommune inkl. Tulip og anden industri. Vil det betyde et endnu større iltsvind i området? javamlæg2Hvordan er den visuelle forurening, når man let kan se anlægget fra Endelave, Fyn og Jylland? Hvis dette store anlæg godkendes, vil mange flere følge efter.
bølgerUnder stormen ‘Allan’ undslap 60-65 tons fisk fra havbrug omkring  Hjarnø. De miljømæssige konsekvenser af et tilsvarende udslip fra et mega-anlæg er ikke undersøgt. bilag2aHvorledes vil sedimenterne fra et havbrug sprede sig? Vil forureningen syd for Endelave kunne blive opfanget i As Vig ved Jylland, som firmaet bag havbruget påstår?